Integritetspolicy

Integritetspolicy for Multi-services ApS

Vi är personuppgiftsansvarighur man kontaktar oss? Som leverantör av rengöring till våra kunder tar vi ditt dataskydd på allvar. Vi behandlar personlig information och har därför antagit denna sekretesspolicy som berättar hur vi behandlar dina uppgifter.

2. Kontaktoplysninger: Multi-services är personuppgiftsansvarig och vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen. Du kan kontakta oss om du behöver veta hur vi behandlar din personliga information.

Kontaktperson

Ahmed Abulail

Stenderupvej 2266092

Sdr. Stenderup

ad@multi-services.se

www.multi-services.se

3.Syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter: Vi samlar in och lagrar din information i samband med uppfyllandet av vårt städavtal – jfr. Artikel 6 stycke 1 b) och andra lagliga affärsändamål. Typen och omfattningen av personuppgifter som vi behandlar kan också vara nödvändig för att uppfylla ett kontrakt eller annan rättslig skyldighet. Vi gör detta i allmänhet för att förbättra vår tjänst och säkerställa kvalitet i våra produkter och tjänster samt i vår kontakt med dig.

4. Kategorier af personoplysninger: Vi behandlar i grunden vanlig personlig information som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, och från arbetssökande också examensresultat och från alla. referenser som du har angett och begärt.

5. Databehandlare som vi lämnar din personliga information till: Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som E-conomic, Microsoft Business Premium (One Drive). Betales faktura ikke, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret. Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed. Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere: One Drive, der bl.a. er vores server-hoster og E-conomic, hvorfor alle kundedata er lageret her. I forhold til jobansøgere – Vi videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med en jobansøgning til eksterne databehandlere.

6. Överföringar till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer:Vi överför inte data till tredjeländer eller internationella organisationer.

7. Lagring av din personliga information:Vi lagrar din personliga information så länge avtalsförhållandet mellan multitjänster och dig som kund existerar. Om du slutar vara kund hos multitjänster raderar vi din personliga information efter (tidigast efter innevarande år + 5 år – enligt reglerna i redovisningslagen – men det kan också finnas ett behov av att lagra information längre). Som arbetssökande – Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla din jobbansökan. Vi kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi ser till att uppdatera dina personuppgifter regelbundet. Eftersom vår tjänst beror på att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att informera oss om relevanta ändringar av dina uppgifter. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för det ändamål som var anledningen till vår insamling, behandling och lagring av dina uppgifter. För jobbsökande – Begärda ansökningar sparas så länge rekryteringsprocessen pågår, om det sker längre efter samtycke med den sökande. En oönskad ansökan förvaras i högst 6 månader, varefter den tas bort såvida det inte finns samtycke från den sökande under en längre tid.

8. Inhämta samtycke: Vi får samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för de beskrivna ändamålen, såvida vi inte har en rättslig grund för att få den. Vi informerar dig om en sådan grund och om vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka det genom att kontakta oss.

9. Utlämnande av dina personuppgifter: Vi vidarebefordrar inte din personliga information till bland annat partners och aktörer för användning. marknadsföring utan ditt samtycke. Vi får inte ditt samtycke om vi är lagligt skyldiga att lämna ut din personliga information, t.ex. som en del av rapporteringen till en myndighet.

10. Dina rättigheter: Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av information om dig. Kontakta oss om du vill använda dina rättigheter. Rätt att se information (rätt till åtkomst) – Du har rätt att få tillgång till informationen vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare information. Rätt till rättelse (korrigering) – Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv. Rätt till radering – I speciella fall har du rätt att få information om dig raderad innan tiden för vår allmänna radering inträffar. Rätt att begränsa behandlingen – I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen kan vi i framtiden endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke, eller i syfte att upprätta, verkställa eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen . Rätt till invändning – I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring. Rätt att överföra information (dataportabilitet) – I vissa fall har du rätt att få din personliga information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att denna personliga information överförs från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder. Du kan läsa mer om dina rättigheter i den danska dataskyddsstyrelsens guide till de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.

11. säkerhet: Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler för informationssäkerhet. De interna reglerna för informationssäkerhet innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot att förstöras, förloras eller ändras, mot obehörig publicering och mot obehörig åtkomst eller kunskap om dem.

12.Användning av kakor: Om vi ​​placerar cookies kommer du att informeras om användningen och syftet med att samla in data via cookies. Vi får ditt samtycke innan vi placerar cookies på din utrustning. De nödvändiga kakorna för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt samtycke.

13. Klagomål till Danmarks dataskyddsbyrå